Naloge svetovalnega dela na šoli opravljajo: 

 • Sabina Kelc, socialna delavka. Kontakt: 02 250 43 18, sabinak@osfrsmb.si
 • Urška Oblak, Kontakt: 02 250 43 06, urskao@osfrsmb.si
 • Nataša Veber, Kontakt: 02 250 43 17, natasav@osfrsmb.si
 • Natalija Žist, Kontakt: natalijaz@osfrsmb.si

  Izvajalke dodatne strokovne pomoči na šoli so pedagoginje Iris Lipovšek, Nataša Veber, Petra Jesenek Bračko, Nataša Klemenc Žgajnar in Urška Oblak, inkluzivna pedagoginja Anja Špur, pedagoginja spec. znanj Alenka Lin Vrbančič Simonič, socialna pedagoginja Lidija Šket Kamenšek, mobilne specialne in rehabilitacijske pedagoginje Sanja Brumeniz CIRIUS Kamnik, Nataša Babič in Alenka Ivačič Senekovič  iz OŠ Gustava Šiliha Maribor ter Mateja Loparnik iz Centra za sluh in govor Maribor.

 

Svetovalna služba se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli. Pomaga vsem udeležencem v šoli (učencem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja v šoli: učenja in poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda v šoli, telesnega, osebnega (spoznavnega, čustvenega) in socialnega razvoja, šolanja in karierne orientacije in na področju socialno-ekonomskih stisk. 

Svetovalna služba sodeluje pri vzpostavljanju in vzdrževanju za optimalen razvoj vsakega učenca v šoli, zato njeno delo temelji na posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otrok v šolo, pri raznih prehajanjih v času osnovnošolskega izobraževanja ter pri prehodu učencev v poklic oz. na naslednjo stopnjo izobraževanja, upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti v njihovem telesnem, osebnem in socialnem razvoju; ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega okolja, iz katerega prihajajo učenci, upoštevanje splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti; ugotavljanje značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja in dela v šoli (v oddelčni skupnosti, učnih skupinah, interesnih dejavnosti, pri pouku in zunaj njega). 

Dejavnosti se medsebojno prepletajo; tako razvojno in preventivno delo kot nudenje pomoči potekata na osnovi načrtovanja in evalvacije. 

Da bi učenci najbolje izkoristili delo šole na učnem področju, tekom pouka, jih učitelji in ostali strokovni delavci spodbujamo k sodelovanju med poukom, urejenim potrebščinam in opravljanju šolskih obveznosti. Kljub temu se zaradi različnih faktorjev izkažejo pri učencih učne težave. Včasih so te pogojene s sposobnostmi, specifičnimi težavami ali ovirami, pomanjkljivim interesom, motivacijo, socialno ekonomskimi stiskami družin, nenadnih izrednih dogodkov.

 • Vsi učenci imajo možnost obiskovati DOPOLNILNI POUK, ki je prvi korak pri utrjevanju, dodatni razlagi snovi. Dopolnilni pouk je na šoli namerno umeščen v urnik ob terminih, ko na urniku ni predmetov iz obveznega predmetnika.
 • Če dopolnilni pouk ne zadošča, učence s soglasjem in razširjenim sodelovanjem s ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO vključimo v INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO UČNO POMOČ, ki jo izvajajo učitelji na šoli. Na tem mestu učencu v večini primerov učitelji pripravijo v soglasju s starši IZVIRNI DELOVNI PROJEKT POMOČI, v katerem se izvajalec učne pomoči in ostali učitelji še bolj poglobijo v učenčeve težave in močna področja ter sproti načrtujejo delo in potrebne prilagoditve v procesu poučevanja.
 • V kolikor se pri učencu kljub sprotnemu poglobljenemu načrtovanju in prilagoditvam pri poučevanju ne kažejo napredki v znanju, lahko šola za učenca zaprosi za DODATNO STROKOVNO MNENJE ZUNANJO USTANOVO. Zunanja ustanova ustrezno svetuje staršem in učiteljem oziroma šolski svetovalni službi glede oblik in metod dela z učencem ali pa staršem predstavi naslednjo stopnjo pomoči.
 • Kadar je iz vmesnih in končnih poročil o delu z učencem, ki jih napiše izvajalec pomoči na vsaki stopnji, razvidno, da ima učenec izrazite učne težave in kljub vsem prilagoditvam pri poučevanju in učenju, ne napreduje, se staršem predlaga POSTOPEK USMERJANJA V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO. To pomeni, da učenec potrebuje še več pomoči in prilagoditev, kot jih je imel do sedaj. Postopek usmerjanja navadno sprožijo starši na predpisanem obrazcu Zahteva za začetek postopka usmerjanja. Na takšen način je učenec v postopku morebitnega pridobivanja odločbe z opredeljenim številom ur dodatne strokovne pomoči in vrsto izvajalca ter potrebnimi prilagoditvami in je usmerjen v eno izmed skupin otrok s posebnimi potrebami.

Na šoli izvajamo tudi dejavnosti prostovoljcev. Na ta način lahko zagotovimo vrstniško učno pomoč, ki je prav tako lahko dobrodošla in učinkovita. Sodelujemo tudi s Centrom za socialno delo Maribor, v okviru katerega teče pomoč na Pika centru in laična pomoč na domu.

Preventivno zdravstveno varstvo učencev je organizirano neodvisno od izbranega osebnega zdravnika. Za preventivno varstvo naših učencev bo skrbela gospa Katarina Muhič, dr. med. spec. šol. med..

Njen urnik ambulante:

KURATIVA:

 – ponedeljek, torek in petek od 12.00 do 14.00,

 – sreda od 13.00 do 20.00,

–  četrtek  od 7.00 do 14.00.

PREVENTIVA:

– ponedeljek, torek in petek od 7.00 do 12.00.

Odmor med delom (dopoldan): 9:30‒10:00.

Odmor med delom (popoldan): 16:00‒16:30.

Za obisk v ambulanti se je potrebno obvezno predhodno telefonsko naročiti.

Naročanje je možno – osebno – po telefonu na tel. štev. 02 22 86 305 – po klasični pošti – po elektronski pošti: ambulanta.katarina.muhic@zd-mb.si

V ČASU ODSOTNOSTI ZDRAVNIKA JE NADOMESTNA AMBULANTA NA VOŠNJAKOVI 2 – 4 V 4. NADSTROPJU.

Za zobozdravstveno preventivo in kurativo pa bosta skrbeli: gospa Manja Zorec, dr. dent. med. (MATIČNA ŠOLA) in gospa Petra Gorenšek Granda, dr. dent. med. (PODRUŽNICA IVANA CANKARJA. KOŠAKI).

Urnik Manje Zorec, dr. dent. med.: ponedeljek, sreda in petek od 7:00 do 14:00, torek, četrtek od 12:30 do 19:30.

 NAROČANJE : 1. Po telefonu v ordinacijskem času: 02 22 86 505, tel. naročanje je možno po urniku ordinacijskega časa (v kolikor ni odzivnosti, prosijo za razumevanje, saj v tem času hkrati poteka delo s pacientom v ambulanti). 2. Elektronsko na: sza.manja.zorec@zd-mb.si 3. Pisno po pošti: Zobna ambulanta Manja Zorec, Partizanska cesta 14a, 2000.

Urnik Petre Gorenšek Granda, dr. dent. med.: ponedeljek, sreda od 12:30 do 19:30, torek, četrtek in  petek od 7.00 do 14.00.

NAROČANJE : 1. Po telefonu: (02) 22 86 508; tel. naročanje je možno po urniku ordinacijskega časa (v kolikor ni odzivnosti, prosijo za razumevanje, saj v tem času hkrati poteka delo s pacientom v ambulanti). 2. e-pošta: sza.petra.gorensek@zd-mb.si 3. po klasični pošti: zobna ambulanta Petra Gorenšek , Partizanska c. 14 a, 2000 Maribor.

POMEMBNE INFORMACIJE O IZOBRAŽEVANJU NA DOMU ZA STARŠE IN UČENCE 

Zakonodaja izobraževanje na domu ureja in opredeljuje v Zakonu o osnovni šoli in v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Natančno zapisane člene najdete na tem naslovu http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448 (Zakon o osnovni šoli) ter http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583 (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v osnovni šoli), zbrali smo jih tudi spodaj na koncu dokumenta (Priloga 1 in Priloga 2). 

Ob vsem zapisanim poudarjamo, da mora učenec, ki se izobražuje na domu, pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot bi ga če bi se izobraževal v šoli. Znanje učencev, ki se izobražujejo na domu, oceni izpitna komisija. Izpiti so pisni in ustni ali samo ustni. Pisni izpit se opravlja pri predmetih SLJ, MAT in TJA, ostali izpiti so ustni. 

V skladu s šolskim koledarjem za šolsko leto 2023/24 bodo izpiti učencev, ki se izobražujejo na domu, potekali med 3. 5. 2024 in 24. 6. 2024 ter še med 19. 8. 2024 in 31. 8. 2024. 

Glede na razred se preverja in ocenjuje znanje učenca, ki se izobražuje na domu, pri naslednji predmetih: 

 1. do 3. razred SLJ PISNO IN USTNO MAT PISNO IN USTNO
 2. do 6. razred SLJ PISNO IN USTNO MAT PISNO IN USTNO TJA PISNO IN USTNO 
 3. do 9. razred SLJ PISNO IN USTNO MAT PISNO IN USTNO TJA PISNO IN USTNO ZGO USTNO DKE (7. in 8. r.) USTNO ŠPO USTNO EN NARAVOSLOVNI PREDMET USTNO EN DRUŽBOSLOVNI PREDMET USTNO EN PREDMET S PODROČJA UMETNOSTI USTNO 

Če vaš otrok obiskuje 7., 8. ali 9. razred, staršem posredujemo izjavo staršev o izbiri predmetov, ki jih bo učenec opravljal v času izpitov. 

Osnova za usvojeno znanje so učni načrti posameznih predmetov (povezavo do njih najdete tukaj https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/), v katerih so zapisani standardi znanja. 

Starši morate šolo o izobraževanju otroka na domu pisno obvestiti najkasneje do začetka šolskega leta, tj do 31. 8. Zakon ne zahteva, da bi starši morali opredeliti ali utemeljiti razloge, iz katerih uveljavljate to pravico, morate pa šolo obvestiti za vsako leto posebej. Prav tako šola te pravice ne more zavrniti, če pa učenec ocenjevanj znanja ob koncu šolskega leta ne opravi uspešno, se učenec v prihodnjem šolskem letu izobražuje v šoli. 

Za izvedbo izobraževanja na domu ste odgovorni starši otroka. Tako šola nima obveznosti do posredovanja učnega gradiva kot tudi ne do vključevanja učenca v različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela in dejavnosti šole iz obveznega in razširjenega programa. 

Starši se lahko med letom odločite, da otrok prekine izobraževanje na domu in se vrne v šolo, vendar mora učenec nadoknaditi morebitne vrzeli v znanju. Šola in starši se bi v tem primeru dogovorili, koliko časa bo potekala prilagoditev otroka na ponovno šolsko izobraževanje. Starši v tekočem šolskem letu, ko se je otrok vrnil v šolo, ne morete v tem šolskem letu otroka ponovno vključiti v izobraževanje na domu. 

Učenci, ki se izobražujejo na domu, opravljajo tudi NPZ. Zanje se uporablja določba, da je NPZ za učence 6. in 9. razreda obvezno. Šola vas bo pravočasno seznanila z navodili in roki za NPZ, v primeru če vaš otrok obiskuje 6. ali 9. razred. 

Učenec ima pravico do učbenikov iz učbeniškega sklada in do delovnih zvezkov, za katere v 1., 2. in 3. razredu osnovne šole poskrbi Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.  

Ker je tako kot vaše poslanstvo, poslanstvo staršev, tudi naše največja korist otrok, smo na šoli odprti za pogovor z vami o izobraževalnih in vzgojnih izzivih, s katerimi bi se srečali pri izobraževanju in vzgoji vašega otroka. Ob upoštevanju veljavnih pogojev in dogovorov z razredniki ste dobrodošli na pogovornih urah in roditeljskih sestankih. 

Za pomoč, informacije ali razgovor o izobraževanju na domu se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo. 

 

Pri subvencijah malice in kosila za učence ni nobenih sprememb glede na preteklo leto. Za uveljavljanje same subvencije se mora učence najprej prijaviti na malico in kosilo.

V večini primerov za subvencijo malice  in kosila ni treba oddajati vloge, saj šole upoštevajo podatke iz veljavnih odločb o otroškem dodatku ali državni štipendiji. 

Če družina nima veljavnih odločb za otroški dodatek ali državno štipendijo in jih tudi ne bo imela, ker do njih ni upravičena mora na pristojni Center za socialo delo vložiti Vlogo za uveljavljanje pravice do subvencije malice oz. subvencije kosila

Za čas od dneva vložitve do dneva izdaje veljavne odločbe se plačane obroke kosila ustrezno poračuna.

BREZPLAČNO KOSILO (100 % subvencija) je predvideno:

za 1., 2. in 3. dohodkovni razred (do 382,82 € povprečnega mesečnega dohodka na člana družine).

BREZPLAČNA MALICA (100 % subvencija) je predvidena:

 • za učence, pri katerih po veljavni odločbi za otroški dodatek ali državno štipendijo mesečni dohodek na osebo ne ne presega 563,60 €,
 • za učence, ki so v rejniški družini na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino,
 • za učence, ki so v rejniški družini na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino,
 • za učence, ki so zaprosili za azil,
 • za učence, ki živijo v vzgojno izobraževalnih zavodih otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ali v domove in obiskujejo šolo izven zavoda.

V kolikor subvencioniranega obroka, zaradi odsotnosti otroka, starš oz. skrbnik ne odjavi pravočasno, se bo zanj plačala polna cena!!!

V primeru nejasnosti dobijo starši dodatne informacije pri šolski svetovalni delavki Sabini Kelc (tel. št. 02/ 250-43-18).

 

Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.
(Fritz Perls)

Brati pomeni početi podvige.
(Tone Pavček)
Majhna dejanja spreminjajo svet.
Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu.
(Mahatma Gandhi)
Domišljija je pomembnejša od znanja.
(Albert Einstein)
Smeh je brezčasen, domišljija nima let in sanje so večne.
(Walt Disney)

Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.
(Neil Gaiman)
Iz majhnih želodov zrastejo mogočni hrasti.
Dostopnost